Registrera kort


SCROLL DOWN

Registrera kort


Nordea

För att registrera och/eller betala med ett Nordea kort behöver du logga in dig i din Nordeapp och tillfälligt låsa upp ditt kort för internethandel. Har det gått mer än trettio minuter sen du låste upp kortet behöver du göra om processen.

VISA Electron Kort

Vi stödjer i dagsläget inte VISA Electron kort. 

Övriga Banker

Har ni svårt att registrera kort, kontrollera att ditt kort är aktiverat för internethandel, exempelvis med hjälp av din bankapp. Kontrollera också att kortet är ett betalkort och inte ett uttagskort - kortet ska då ha upphöjda siffror.

Användarvillkor


SCROLL DOWN

Användarvillkor


Avtal avseende Pincho Nation AB beställ och betaltjänst

Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal (“Avtalet”) som gäller mellan Pincho Nation AB, org. nr: 556870-7623, Götebergsgatan 28a 411 34, Göteborg och Kunden för tjänsten Pinchos.

Pinchos är en beställnings- betaltjänst huvudsakligen avsedd för transaktioner av mindre belopp som gör det möjligt för Kunden att genomföra beställning och betalningar med hjälp av sina mobila enheter. Kundens användning av Pinchos styrs även av Kundens avtal med dennes bank eller bank-/kreditkortsutgivare samt andra företag vars betalmedel anslutits till Pinchos.
Definitioner

Pinchos: Beställ o betaltjänst där beställningen och betalning sker med hjälp av mobila enheter.

Kund: Den fysiska person som är ansluten till Pinchos i enlighet med detta Avtal. 

Handlare: En juridisk person som tillhandahåller varor eller tjänster och som genom avtal med Pincho Nation AB tar emot betalning via Pinchos.

Tjänster: De mobila beställnings- och betaltjänsterna, inbegripet Pinchos och alla tillhörande tjänster som tillhandahålls av Pincho Nation AB.

Registrering

Genom att registrera sig för Tjänsterna enligt Pinchos registreringsrutin och genom att godkänna Avtalet (inbegripet dessa allmänna villkor) erhåller Kunden Pinchos.
Kunden garanterar att den information som lämnas vid registreringen är sann och fullständig och att registrering inte skett för annans räkning.

Valmöjligheter för Pinchos

Kunden har möjlighet att till Pinchos koppla olika betalmedel såsom bland annat bank-/kreditkort, andra mobila betalmedel, mobilräkning etc. som erbjuds i Tjänsten.

Begränsningar och säkerhet

Profilen i Pinchos är personlig och får endast användas av Kunden.
Kunden måste välja lösenord som saknar koppling till Kundens namn, adress, person- eller telefonnummer och till annan liknande information som är enkel att få tillgång till. Kunden får inte avslöja lösenordet för någon annan person.
Kunden får inte förvara anteckning av lösenordet nära, eller elektroniskt på, den utrustning (inbegripet men inte begränsat till mobiltelefoner, mobila webbterminaler och datorer) genom vilken den Pinchos används.
Kunden får inte anteckna lösenordet, elektroniskt eller på annat sätt, så att en utomstående kan anta att anteckningen avser ett lösenord.
Kunden måste förvara den utrustning genom vilken Kunden använder Pinchos säkert och vidta samma grad av aktsamhet som vid hantering av pengar eller värdehandlingar. Kunden måste iaktta extra försiktighet i miljöer där det föreligger en hög stöldrisk eller risk för intrång. Vid inbrott, exempelvis i Kundens bostad, är Kunden skyldig att genast efter upptäckt kontrollera att den utrustning med vilken Kunden använder Pinchos inte stulits eller använts.
Det är endast möjligt att använda Pinchos gentemot Handlare eller andra kunder som använder Tjänsterna.
Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet eller svensk lag.

Betalning

Genom att registrera ett bank-/kreditkort eller annat betalmedel kopplat till Pinchos, ger Kunden Pincho Nation AB rätt att debitera kortet när Kunden godkänner en transaktion eller när den automatiska betalningen utförs
Kunden ansvarar för att förse Pincho Nation AB med korrekt och aktuell information avseende registrerat kort. Ett registrerat kort måste vara giltigt för att kunna användas med den Pinchos.

Godkännande, återkallande och utförande av transaktioner

Godkännande
Kunden är ansvarig för alla transaktioner som görs av Kunden. Kunden godkänner en transaktion i Pinchos mobilapplikation.
Genom att godkänna en transaktion, samtycker Kunden till att aktuellt belopp ska debiteras Pinchos.

Det är Kundens ansvar att se till att det finns täckning på registrerat kort och att Kunden inte överskrider någon kreditgräns när Kunden godkänner transaktionen.

Genomförande
När en transaktion godkänns av Kunden betyder det att Pincho Nation AB med omedelbar verkan får en oåterkallelig betalningsorder av Kunden. När Pincho Nation AB har erhållit betalningsordern, utför Pincho Nation AB transaktionen och transaktionsbeloppet överförs till mottagaren med omedelbar verkan efter clearing av berörd bank.

Återkallande
Efter Pincho Nation AB mottagande av betalningsordern är det inte möjligt för Kunden eller Pincho Nation AB att återkalla transaktionen. Eventuell begäran att återkalla transaktionen ska riktas till Handlaren.

Nekande av transaktioner

Pincho Nation AB förbehåller sig rätten att neka en transaktion om Pincho Nation AB har skälig anledning att tro att transaktionen står i strid med Avtalet eller svensk lag.
Pincho Nation AB ska underrätta Kunden utan onödigt dröjsmål om en transaktion har nekats
Klagomål avseende varor och tjänster, m.m.

Handlaren är ensamt ansvarig gentemot Kunden för eventuella fel, förseningar och andra förhållanden avseende den köpta varan eller tjänsten och Pincho Nation AB har inget sådant ansvar. Klagomål, krav (inklusive krav på återbetalningar från Handlare) och samtliga frågor rörande felaktiga eller försenade varor och tjänster, ska därför alltid riktas mot Handlaren och inte mot Pincho Nation AB.
Återbetalningar från Handlare

Återbetalningar från Handlare ska returneras till Kunden med hjälp av samma betaltjänst som med vilken den ursprungliga betalningen gjorts. Om betalningen exempelvis gjorts genom överföring från ett Förbetalt konto, så sker kreditering eller återbetalning till det Förbetalda kontot snarast möjligt efter det att kreditering/återbetalning gjorts av Handlaren och efter clearing av berörd bank.

Avgifter

Kunden står för alla trafikavgifter såsom kostnader för SMS, överföring av data m.m., när Kunden använder Tjänsterna.
Support

Pincho Nation AB tillhandahåller Tjänsterna dygnet runt, varje dag. Pincho Nation AB garanterar emellertid inte att Tjänsterna är fria från fel eller förseningar. Vidare förbehåller sig Pincho Nation AB rätten att periodvis stänga av Tjänsterna helt eller delvis under rimlig tid för att utföra service, uppdateringar eller tekniska förändringar avseende Tjänsterna.
Pincho Nation AB har alltid rätt att avhjälpa ett fel eller försening i Tjänsterna innan annan påföljd kan komma i fråga.
Vid tekniska problem med Tjänsterna ska Kunden besöka support- och servicesektionen på www.pinchos.se för information om hur problemet kan lösas.


Pincho Nation AB rätt att spärra Pinchos

Pincho Nation AB förbehåller sig rätten att spärra kundens Pinchos om Pincho Nation AB har anledning att misstänka att:
1    Pinchos av tekniska skäl inte kan användas på ett säkert sätt, eller;
2    någon obehörig person har använt Pinchos, eller;
3    Pinchos har använts i strid med lag eller detta Avtal.

Pincho Nation AB förbehåller sig vidare rätten att spärra kundens Pinchos om Pincho Nation AB har skälig anledning att anta att Kunden inte kommer kunna fullgöra att sina betalningsförpliktelser.
Om Pincho Nation AB har spärrat Pinchos enligt ovan, ska Pincho Nation AB utan onödigt dröjsmål underrätta Kunden.
Kundens skyldighet att spärr anmäla Pinchos

Om Kunden misstänker att någon obehörig person har fått kännedom om det lösenord som används för att komma åt Pinchos eller att Pinchos har använts av någon obehörig person, skall Kunden snarast möjligt ändra sitt lösenord.
I händelse av att Kunden förlorar sin mobiltelefon eller att den blir stulen eller om Kunden misstänker att någon obehörig person har fått kännedom om kundens lösenord för att logga in på Pinchos via den mobila enheten eller att Pinchos har använts av någon obehörig person, ska Kunden snarast möjligt stoppa nyttjandet av mobiltelefonen som betalningsmedel i Pinchos genom att kontakta info@pinchos.se.
Pincho Nation AB kommer därefter att utreda frågan i enlighet med Pincho Nation AB’s vid var tid gällande rutiner och ge kunden vägledning om hur denne ska få tillgång till tjänsten igen.


Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner

Kunden ska:
a.    a)    skydda lösenordet i enlighet med punkt 5 i dessa allmänna villkor;
b.    b)    agera och/eller underrätta Pincho Nation AB i enlighet med punkt 16 i dessa allmänna villkor om Kunden har fått vetskap om att den utrustning genom vilken Pinchos används har försvunnit, att Pinchos har använts av en obehörig person eller att någon har fått kännedom om det lösenord som används för att komma åt Pinchos;
c.    c)    endast använda den Pinchos i enlighet med Avtalet (inklusive dessa allmänna villkor).

Om en obehörig transaktion har genomförts till följd av att Kunden har underlåtit att skydda sitt lösenord, ansvarar Kunden för hela beloppet.
Om en obehörig transaktion har genomförts till följd av att en förpliktelse enligt a) – c), ovan, åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kunden för hela beloppet.
Kunden är inte ansvarig för belopp till följd av en obehörig transaktion som utförts efter det att spärranmälan avseende Pinchos har gjorts. Detta gäller dock inte om Kunden har bidragit till den obehöriga transaktionen genom svikligt handlande.
Kunden ansvarar för hela det belopp som belastat Pinchos om Kunden underlåtit att underrätta Pincho Nation AB utan onödigt dröjsmål efter att Kunden fått vetskap om den obehöriga transaktionen. Detsamma gäller om Pincho Nation AB har informerat Kunden om transaktionen och Kunden inte har gjort anmälan till Pincho Nation AB senast tretton (13) månader efter att transaktionen genomfördes.
Återbetalningar

Kunden har rätt till återbetalning från Pincho Nation AB av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med Kundens godkännande av transaktionen.
På Pincho Nation AB begäran ska Kunden tillhandahålla information om alla relevanta omständigheter. Kunden måste begära återbetalning inom åtta (8) veckor från den dag då beloppet debiterades, annars går Kundens rätt till återbetalning förlorad.

Immateriella rättigheter

Pincho Nation AB och/eller dess underleverantörer äger alla rättigheter till Tjänsterna, inbegripet men inte begränsat till, mjukvara, varumärken, upphovsrätt eller liknande rättigheter. Avtalet överför inga sådana rättigheter till Kunden. Kunden får inte kopiera, ändra, överföra eller göra sådana rättigheter tillgängliga för tredje part eller på något annat sätt nyttja sådana rättigheter annat än för att använda Pinchos i enlighet med Avtalet.
För att använda Pinchos kan det krävas att Kunden ingår separata licensöverenskommelser, exempelvis för nedladdad mjukvara som används i Pinchos.
Personuppgifter

Pincho Nation AB samlar in och behandlar Kundens personuppgifter i syfte att erbjuda och hantera tjänster samt för att marknadsföra varor och tjänster från Pincho Nation AB eller andra företag anslutna till Pinchos. Personuppgifterna används endast i enlighet med Avtalet, Personuppgiftslagen (1998:204), Lag om betaltjänster (2010:751) samt annan tillämplig lagstiftning. Detta betyder bland annat att:
Personuppgifterna som samlas in begränsas till de som är nödvändiga för Pinchoss affärsmässiga ändamål och används i inga sammanhang som är oförenliga med dessa.
De insamlade personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt och i enighet med god sed och endast behandlas då det är lagligt. 
Pinchos vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna som samlas in är riktiga. Åtgärder vidtas även för att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga i hänsyn till ändamålen.
Personuppgifterna bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till behandlingen. 

Den registrerade har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke för behandling av personuppgifter. Detta görs genom att skicka ett mail till info@pinchos.se där det namn och den e-mailadress som används för handel via Pinchos uppges tillsammans med en önskan om att bli borttagen ur databasen. Behandling av dennes personuppgifter upphör då omgående.
Under inga omständigheter samlas uppgifter vilka syftar att spegla ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa, sexualliv, religös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening

Pincho Nation AB förbehåller sig också rätten att samla in och behandla personuppgifter från andra databaser i syfte att göra kreditbedömning.
Pincho Nation AB kan komma att delge information om Kundens användning av Pinchos (och, om tillämpligt, även andra Pincho Nation AB-tjänster) till polis, och/eller andra myndigheter. 
Kunden samtycker till att Pincho Nation AB behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte. Sådant samtycke kan återkallas av Kunden genom en skriftlig underrättelse till Pincho Nation AB.


Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller endast för konsumenter. Ett distansavtal uppkommer när Pincho Nation AB och Kunden inte träffas personligen, till exempel när ett avtal ingås över Internet. 
Vid ett distansavtal har konsumenten ångerrätt. Kunden har rätt att frånträda ett avtal inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden ingick distansavtalet. Om Kunden ges information om det exakta innehållet i avtalet per någon senare dag, räknas istället fjortondagarsperioden från denna senare dag. Ångerrätten gäller bara detta Avtal och inte transaktioner, köp av varor och tjänster, prenumerationer, eller motsvarande som ingåtts under ångerfristen. 
Kunden måste kontakta Pincho Nation AB AB:s kundtjänst för att kunna utöva ångerrätten.
Avtalstid och uppsägning

Avtalet träder i kraft när Kunden har registrerat sig för Tjänsterna och gäller tills vidare. 
Kunden har rätt att när som helst säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom meddelande därom till Pincho Nation AB. En begäran från Kunden att spärra Pinchos ska inte anses utgöra en uppsägning av Avtalet, om inte Kunden särskilt begär det. 
Pincho Nation AB har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom meddelande till Kunden minst två (2) månader i förväg. 
Pincho Nation AB har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Avtalet. 
Om Kunden avlider, försätts i personlig konkurs eller om förvaltare utses i enlighet med Kapitel 11 § 7 Föräldrabalken (1949:381) upphör Avtalet med omedelbar verkan. 

Ändringar

Pincho Nation AB har rätt att ändra Avtalet (inklusive dessa allmänna villkor, omfattning och funktion avseende Tjänsterna samt prislista) oavsett tidpunkt. Vid användning av mobilapplikationen visas eventuella ändringar för Kunden innan åtkomst till Tjänsterna medges. Kunden har alltid rätt att avsluta Avtalet med omedelbar verkan för det fall Kunden inte accepterar ändringarna.

Överlåtelse

Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan utan skriftligt samtycke i förväg från Pincho Nation AB. Pincho Nation AB har rätt att överlåta rättigheterna och skyldigheterna enligt detta Avtal till ett företag inom Pincho Nation AB-koncernen eller till tredje man som har förvärvat den verksamhet som erbjuder Tjänsterna.

Begränsning av Pincho Nation AB:s ansvar

Pincho Nation AB garanterar inte att det alltid kommer att vara möjligt att genomföra en transaktion när Kunden använder Tjänsterna. Pincho Nation AB ersätter således inte eventuella kostnader som kan uppkomma till följd av att Kunden inte kunnat genomföra en transaktion i enlighet med Avtalet.
Pincho Nation AB ansvarar inte för annat än Tjänsterna och ansvarar således inte i något fall för tjänster eller åtaganden som i samband med Avtalet tillhandahålls eller görs av Handlare, banker, kortutgivare eller annan. 
Pincho Nation AB är inte ansvarig för skada eller förlust till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, driftavbrott eller störningar i datorsystem eller telekommunikation eller annan omständighet som inte orsakats av Pincho Nation AB och som väsentligen påverkar fullgörelsen enligt Avtalet och som Pincho Nation AB inte rimligen kunnat förutse eller övervinna och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja. 
Pincho Nation AB är inte i något fall ansvarig för skada eller förlust till följd av strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse även om Pincho Nation AB själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. 
Skada eller förlust som uppkommit i andra fall ersätts inte av Pincho Nation AB, om Pincho Nation AB varit normalt aktsam. Pincho Nation AB svarar inte för indirekt skada eller förlust, om inte skadan eller förlusten orsakats av grov vårdslöshet från Pincho Nation AB sida.

Meddelanden och information

Meddelanden till Kunden från Pincho Nation AB, t.ex, ändringar av Tjänsterna eller uppsägning av Avtalet, ges online, i mobilapplikationen eller genom e-postmeddelande till Kundens registrerade e-postadress eller genom sms eller genom vanlig post.


Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.
Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol. Kunden har också rätt att inge klagomål till Pincho Nation AB och begära rättelse eller anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).